Jak wygląda proces uzyskiwania

Dofinansowania

KROK
Określenie wielkości przedsiębiorstwa i poziomu dofinansowania.

W województwie śląskim każde przedsiębiorstwo ma do dyspozycji 100 tysięcy złotych na szkolenia i kursy dla swoich pracowników. Poziom dofinansowania jest określany na podstawie wielkości przedsiębiorstwa. Istnieją trzy progi procentowe dla MŚP: 80% dla mikro, 70% dla małych i 50% dla średnich przedsiębiorstw.

KROK
Projektowanie usług rozwojowych

Na tym etapie przedsiębiorca wybiera dostępne usługi rozwojowe na stronie: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl Najlepszą praktyką jest wcześniejsze zbadanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa i na jego podstawie zaprojektowanie listy usług rozwojowych (szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, oraz coachingów).

KROK
Wybór operatora i terminu wykonania usługi rozwojowej

Na terenie województwa Śląskiego istnieje ośmiu operatorów. W celu uzyskania dofinansowania należy zwrócić się do operatora poprzez Bazę Usług Rozwojowych zgodnie z harmonogramem przyjmowania wniosków. Listę wymaganych dokumentów zgłoszeniowych znajdziemy na stronie każdego z operatorów. Termin rozpoczęcia szkolenia można wyznaczyć najszybciej na dzień przypadający po dwóch miesiącach od złożenia wniosku o dofinansowanie.

KROK
Elektroniczne składanie wniosku

Pierwszym etapem składania wniosku o dofinansowanie jest elektroniczne złożenie fiszki wniosku przez Przedsiębiorcę.
Po wypełnieniu fiszki danymi, składa się podpis kwalifikowany
poprzez ePUAP lub podpis CC SEKAP.

Terminy elektronicznej rejestracji są ściśle wyznaczone przez operatorów. Harmonogram rejestracji ułożony jest na cały rok. Rejestracja przewidziana jest na godzinę 8:00 wyznaczonego dnia, jednak godzina ta może ulec zmianie o czym znajdziemy informację na stronie operatora. O tym czy fiszka przeszła decyduje kolejność zgłoszeń, obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Od momentu otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania Przedsiębiorca ma 2 dni na złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

KROK
Rozliczenie usługi rozwojowej

Po pozytywnym rozpatrzeniu wnioski dotacyjnego Operator poprosi przedsiębiorcę o podpisanie umowy na udzielenie wsparcia w ramach programu BUR RPO-WSL 2014-2020. Od tego momentu przedsiębiorca może już być pewien, że otrzyma środki na realizację usług rozwojowych.