PFRON

Audyt

Szkolenia

Usługi rekrutacyjno-doradcze

Audyt

Celem audytu jest analiza możliwych rozwiązań mających na celu minimalizację daniny publicznej na PFRON przy zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osiągnięcie korzyści finansowych z tytułu subsydiów. Dodatkowo audyt identyfikuje miejsca pracy w strukturze zatrudnienia Waszego „podmiotu”, które mogą zajmować osoby niepełnosprawne. Na podstawie analizy Klient otrzymuje wykaz stanowisk, wraz z kompletną specyfikacją koniecznych wymogów organizacyjnych, architektonicznych i sprzętowych uwzględniających specyficzne potrzeby pracownika niepełnosprawnego oraz zostanie sporządzony wniosek o zwrot kosztów za przystosowanie lub utworzenie nowego stanowiska pracy.

Szkolenia

1. Obowiązkowe wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych i sposoby ograniczania wpłat.

2. Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej (ustawowe możliwości tworzenia stanowisk pracy).

3. Dodatkowe uprawnienia pracownika niepełnosprawnego.

4. Ustawowe instrumenty wspierające zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Usługi rekrutacyjno-doradcze

Usługa polega na rekrutacji i selekcji kandydatów na wskazane stanowiska pracy, na których zatrudnione mogą być osoby niepełnosprawne oraz doradztwie dot. ustawowych obowiązków i uprawnień pracodawcy wynikających z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zostaną przeszkolone służby kadrowo-księgowe, przeprowadzony zostanie instruktarz wypełniania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych oraz zostanie przygotowany wniosek dot. wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych.

Grzegorz Żymła- ekspert ds. optymalizacji kosztów PFRON.

25 letnie doświadczenie zawodowe w działaniu z zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych.

  • Dyrektor Śląskiego i Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON 2007-2011).
  • Ekspert w Wydziale Kontroli – centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (PFRON 2011).
  • Założyciel i Dyrektor Zakładów Aktywności Zawodowej w Mikołowie (2003-2007) i Samorządowego Zakładu Budżetowego (ZAZ) w Rudzie Śląskiej (2010-2011).
  • Wykładowca akademicki (kierunek Pedagogika) Wyższa Szkoła Pedagogiczna i. J.Korczaka
    w Warszawie (2013-2014)i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej(2012-2014)
  • Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego w kadencji 2008- 2012 i sekretarz Rady (kadencja 2012-2016).
  • Koordynator ds. badań i testowania (POKL 2.2.1) Centrum Asystentury Społecznej – model wsparcia OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych(2012-2015);
  • Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrów Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług Asystenta Osoby Niepełnosprawnej;
  • Ekspert rynku pracy osób niepełnosprawnych – realizacja projektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółkach prawa handlowego na terenie całej Polski.
Referencje
Scroll Up